آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

مالزی

پایتخت
آب و هوا
مساحت
دین رسمی
جمعیت
واحد پول