آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

چین

پایتخت
زبان رسمی
جمعیت
واحد پول