آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

تایلند

پایتخت
زبان رسمی
آب و هوا
مساحت
دین رسمی
جمعیت
واحد پول