آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

باکو

اخذ ویزای باکو 

ویزا 

اعتبار روز کاری  قیمت مدارک

عادی

فوری 

1ماه

2 الی 3 روز کاری 

1 روز کاری

45$

50$

اصل پاسپورت ، 2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید