آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

هند

 اخذ ویزای هند 

ویزا 

اعتبار  روز کارری  قیمت  مدارک 
عادی  1ماه  5 روز کاری  54000t  اصل پاسپورت ، 2قطعه عکس رنگی 5*5زمینه سفید ، کپی شناسنامه صفحه1و 2 ، آدرس محل منزل و محل کار ، انگشت نگاری برای تمام صفحات الزامیست.