آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

چین

اخذ ویزای چین 

ویزا اعتبار

روز کاری 

قیمت مدارک

         عادی گروهی               

        فوری گروهی       

3ماه

                                                      10روزکاری                  1هفته کاری   

100$

130$

اصل پاسپورت،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید ، تمکن مالی 

              انفرادی عادی                        

               انفرادی فوری                                           

1ماه

2هفته کاری 

1هفته کاری

                                                                                     125$          

 155$

اصل پاسپورت ،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمیینه سفید ، تمکن مالی