آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

ازبکستان

اخذ ویزای ازبکستان 

ویزا اعتبار روز کاری قیمت مدارک
     عادی             1ماه                2هفته         کاری     125$             اصل پاسپورت،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید