آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

قرقیزستان

اخذ ویزای قرقیزستان 

ویزا اعتبار روز کاری قیمت مدارک
     عادی           1ماه           12روز کاری    80$         اصل پاسپورت،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید