آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

قزاقستان

اخذ ویزای قزاقستان 

ویزا  اعتبار  روز کاری  قیمت مدارک

    عادی         

   فوری     

     1ماه             

   2هفته     کاری

 1هفته     کاری  

      140$

         190$               

اصل پاسپورت ،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید