آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

قزاقستان

اخذ ویزای قزاقستان 

ویزا  اعتبار  روز کاری  قیمت مدارک

    عادی         

   فوری     

     1ماه             

30روز     کاری

 15روز     کاری  

       160$

              190$               

اصل پاسپورت ،2قطعه عکس رنگی 4*6 زمینه سفید