آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

روسیه

اخذ ویزای روسیه 

ویزا  اعتبار روز کاری قیمت مدارک 

     عادی                

    فوری         

   طبق    بلیط

 

  7رو کاری  

                   2روز کاری                     

   320000t         

   540000t  

  اصل پاسپورت، 2قطعه عکس رنگی 4*3 زمینه سفید ، بلیط، واچرهتل