آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

تایلند

اخذ ویزای تایلند 

ویزا اعتبار روز کاری قیمت مدارک
                عادی                                                  2ماه                                                                   3روز          کاری                           43 یورو                                                               اصل پاسپورت، 1قطعه عکس رنگی، کپی شناسنامه و کارت ملی ، کپی بلیط ، واچرهتل ، آدرس محل سکونت و محل کار ، پرینت 1ماه گردش حساب بانکی ، حداقل موجودی حساب برای هر شخص 2000000 تومان